Läs OneRepays Allmänna villkor

 

 

INTEGRITETSPOLICY AVSEENDE ONEREPAY

Gäller från och med 2019-02-19

 

Tjänsten OneRepay (”OneRepay”, ”Tjänsten”) drivs av OneRepay Sweden AB (”OneRepay AB” eller ”vi”) (organisationsnummer 559152–6511). Det är viktigt att du som användare av OneRepay känner dig trygg med vår hantering av dina personuppgifter. Vi arbetar alltid för att upprätthålla högsta möjliga standard beträffande skyddet av personuppgifter och vi behandlar endast dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.

 

För dig som arbetar hos en tåg- eller annan reseoperatör och har kontakt med OneRepay i den rollen, vänligen se särskilt avsnitt 6 ”Operatörer och dess personal”.

 

1. ALLMÄNT
OneRepay AB är personuppgiftsansvarig i enlighet med personuppgiftslagstiftningen. OneRepay AB ansvarar därmed för behandlingen av de personuppgifter som du uppger i tjänsten OneRepay eller som OneRepay AB på annat sätt samlar in i samband med din användning av tjänsten. Dina personuppgifter behandlas i det övergripande syftet att tillhandahålla och förbättra OneRepay. De närmare ändamålen med och lagliga grunderna för behandlingen av dina personuppgifter framgår nedan i avsnitt 2.

2. INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER (VILKA, NÄR, HUR, VARFÖR och HUR LÄNGE)
Vi, OneRepay AB, samlar in viss personlig information om dig när du registrerar ett konto för tjänsten OneRepay. Den personliga information vi samlar in om dig kan användas för att identifiera dig och utgörs av;

 

  1. Kontouppgifter; namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress samt betalningsuppgifter. Vi samlar även in och behandlar din reseinformation, inkluderat resesträcka samt tider för resan. Den lagliga grunden för vår insamling och behandling av namn, e-postadress och reseinformation samt betaluppgifter är att denna behandling är nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla OneRepay till dig enligt vårt avtal med dig (med andra ord de Allmänna villkoren).

  2. Uppgifter nödvändiga för ersättningsansökan; Förutom kontouppgifter samlar vi även in bankkontonummer och postadress i de fall operatören efterfrågar denna information, då denna information blir nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla OneRepay till dig enligt vårt avtal med dig (med andra ord för att uppfylla de Allmänna villkoren).

  3. Ansökningshistorik. Vi sparar ansökningshistorik grundat på vårt berättigade intresse av att kunna analysera, utveckla och förbättra tjänsten OneRepay. Vi vill tillvarata alla våra användares intressen varför vi sparar samtliga ansökningar i en form som möjliggör identifiering av dig som person. Lagringen sker dock enbart i framtida bevissyfte. Till exempel om tvist uppkommer mellan användare och operatör kan denna information komma att användas som bevisning, oavsett om du är part i tvisten eller ej. Denna information kommer dock inte att behandlas för något annat ändamål.


Användares personuppgifter som kommit oss tillhanda behandlas inom ramen för OneRepays verksamhetsföremål och mer specifikt för följande ändamål:

 

  1. tillhandahållande av tjänsten till dig, inkluderat säkerställning av att tjänsten fungerar på det sätt som följer av de Allmänna villkoren samt administrering av ersättningsansökningar och vidarehantering av godkänd eller icke-godkänd ansökan,
  2. förbättring och utveckling av tjänsten samt av vår verksamhet i övrigt,
  3. administrering av kundförhållandet, inkluderat tillhandahållande av kundtjänst och administrering av betalning,
  4. säker inloggning och verifiering

 

Insamlade personuppgifter om dig sparas som huvudregel av oss i trettio (30) dagar efter det att uppsägning av användarkontot skett. Om ingen uppsägning sker raderar eller avidentifierar vi dina personuppgifter efter att du varit inaktiv i tjänsten under ett (1) år. Som undantag till detta sparar vi alltid ansökningar som gjorts, inklusive de personuppgifter om dig som angetts i ansökan, som längst i tre (3) år i bevissyfte. Detta innebär att sådana ersättningsansökningar som du har gjort kan komma att sparas även om du avslutar ditt användarkonto, eller varit inaktiv under ett (1) år. Anledningen är att vi kan komma att göra bedömningen att beslutet som operatören fattat i ditt ärende är av betydelse i ett annat ersättningsärende.

 

3. PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE PART

Vi kommer inte att sälja eller dela dina personuppgifter med tredje part, om inte annat framgår av denna Integritetspolicy eller de Allmänna villkoren. Vi kommer endast att lämna ut dina personuppgifter till sådan tredje part som vi har förtroende för. Vi väljer noggrant ut eventuella samarbetspartners för att säkerställa att dina uppgifter behandlas på ett sätt som är förenligt med gällande personuppgiftslagstiftning i Sverige.

 

Vi delar personuppgifter som avser dig med:

         i.     våra underleverantörer, som i vissa fall agerar som våra personuppgiftsbiträden i enlighet med våra instruktioner, för tillhandahållande av tjänsten. Dessa är:

                 I.      våra eposttjänstleverantörer,

                 II.     vår serverleverantör, lokaliserad inom EU,

         ii.     operatörer gentemot vilka ersättningsansökan riktas,

         iii.     vår betaltjänstleverantör Stripe (bl.a. kortuppgifter och transaktionsdata),

         iv.     personal hos OneRepay; dock endast med den personal som behöver tillgång till uppgifterna för sina arbetsuppgifter,

         v.     potentiell köpare av OneRepay AB:s verksamhet eller tillgångar (vid ett eventuellt uppköp av OneRepay AB:s verksamhet och tillgångar kan personuppgifter komma att delas med parter involverade i processens),

         vi.    myndigheter eller juridiska rådgivare i samband med att du begått eller kan misstänkas ha begått brott mot lag, denna Integritetspolicy eller de Allmänna villkoren; samt

         vii.   myndigheter, juridiska rådgivare eller annan aktör om så krävs av OneRepay AB enligt lag eller myndighets påbud.

 

4. ÖVERFÖRINGAR TILL TREDJE LAND

Användares personuppgifter som vi får tillgång till genom tjänsten OneRepay behandlas inom EU eller EES eller av bolag i USA som certifierat sig under Privacy Shield (i enlighet med artikel 45 GDPR). Vi använder betaltjänsten Stripe som behandlar uppgifter i USA och som är certifierade under Privacy Shield, vilket innebär att de säkerställer ett adekvat skydd för dina personuppgifter i enlighet med GDPR.

 

För mer information om Stripes personuppgiftsbehandling, vänligen se stripe.com/se/privacy.

 

För särskild information om Stripes anslutning till Privacy Shield, vänligen se stripe.com/privacy-shield-policy.

 

För generell information om Privacy Shield, vänligen se www.privacyshield.gov/welcome.

 

5. ANVÄNDARES RÄTTIGHETER

Du som användare har rätt att begära ut information om de personuppgifter som behandlas av OneRepay AB, genom att skriftligen kontakta oss (via kontaktuppgifter i avsnitt 7). Du har även rätt till en kopia av de personuppgifter som avser dig som är under behandling utan avgift. För eventuella ytterligare kopior som du begär kan vi komma att ta ut en rimlig avgift på grundval av de administrativa kostnaderna.

 

Du har rätt att vid behov begära rättelse av felaktig eller inaktuell uppgift avseende dig genom en skriftlig begäran därom med beaktande av de kontaktuppgifter som anges nedan i avsnitt 7.

 

Du har rätt att begära radering eller begränsning samt invända mot vår behandling av dina personuppgifter under vissa förutsättningar (vänligen se artikel 17, 18 och 21 i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)).

 

Du har även under vissa förutsättningar rätt till dataportabilitet, vilket innebär en rätt för dig att få ut dina personuppgifter och överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig så länge det inte påverkar andras rättigheter och friheter ogynnsamt (vänligen se artikel 20 i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)).

 

Du har därutöver rätt att göra en anmälan till Datainspektionen (www.datainspektionen.se) vid misstanke om felaktig hantering av personuppgifter av OneRepay AB.

 

6. OPERATÖRER OCH DESS PERSONAL

Vi behandlar även eventuella personuppgifter som tillhandahålls oss från operatörer och dess personal, varpå detta avsnitt gäller. Den information som vi behandlar från operatörer och dess personal hänför sig till kommunikation rörande ersättningsanspråk. Typiskt sett rör det e-postkommunikation, men det kan förekomma att vi för anteckningar eller på annat sätt sparar personuppgifter som vi får via annat kommunikationsmedel, till exempel per telefon. Vi behandlar enbart den information som operatörer och dess personal väljer att tillhandahålla oss och samlar därmed inte in denna information från externa källor. Behandling och lagring av information rörande operatörer och dess personal sparas:

 

  • i syfte att tillvarata våra användares rättigheter i ett visst ärende, som längst till dess att en eventuell fordran är preskriberad enligt Preskriptionslag (1981:130), som huvudregel tio (10) år eller är slutligt avgjord, eller
  • i syfte att tillvarata våra användares rättigheter generellt, i bevissyfte, till exempel för att påvisa på viss ersättningspraxis hos operatör, i upp till fem (5) år.

 

I tillämpliga delar ska vad som gäller användare av OneRepay i denna Integritetspolicy även gälla dig som anställd hos operatör. Om du som anställd hos operatör tillhandahåller oss ovidkommande personuppgifter rörande dig anser vi att du samtyckt till vår behandling av ifrågavarande information. Har du av misstag delat information med oss har du som personal möjlighet att i skriftlig form begära att vi upphör att behandla uppgiften. Som huvudregel sker detta genom att uppgiften maskeras i det dokument den förekommer i förutsatt att även vi, OneRepay AB, anser att uppgiften är ovidkommande för syftet att tillvarata våra användares rättigheter.

 

7. KONTAKTUPPGIFTER

För frågor, ytterligare information om vår personuppgiftshantering eller för kontakt med oss i övrigt, vänligen använd nedan angivna uppgifter:

 

OneRepay Sweden AB

 

Andreas Strömgren, dataskyddsombud 

 

 

 

 

Kontakta OneRepay, ring 020-170 75 00 eller mejla

2018–2020 © Alla rättigheter förbehålles OneRepay Sweden AB.
Allmänna villkor | Integritetspolicy

Kontakta OneRepay, ring 020-170 75 00
eller mejla

2018–2020 © Alla rättigheter förbehålles
OneRepay Sweden AB.

Användarvillkor | Integritetspolicy