Läs OneRepays Integritetspolicy

 

 

ALLMÄNNA VILLKOR ONEREPAY

Gäller från och med 2019-02-19

 

OneRepay Sweden AB (”OneRepay”, ”vi”, ”oss” m.m.) tillhandahåller en tjänst (”Tjänsten”) för konsumenter som syftar till att förenkla processen att ansöka om ersättning från leverantörer av resetjänster (”Operatörer”) som konsumenten (”du”, ”dig” m.m.) har rätt till enligt villkoren med operatören vid försening eller inställd avgång.

 

Tjänsten tillhandahålls genom en mobilapplikation och för att använda Tjänsten krävs tillgång till applikationen och internetuppkoppling.

 

När du gör en ansökan om ersättning genom Tjänsten blir vi ditt ombud och representerar dig gentemot Operatören avseende din ansökan om ersättning.

 

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter, se vår integritetspolicy.

 

1. PRIS OCH BETALNING

Tjänsten är en prenumerationstjänst där betalning erläggs månadsvis i förskott enligt vid var tid gällande taxa, vilken framgår då du väljer betalsätt. Om taxan ändras kommer du att meddelas om detta. Om du inte aktivt accepterar den nya taxan så kommer ditt abonnemang att pausas när din förbetalda månad löper ut. Du kan då också välja att istället avsluta prenumerationen av Tjänsten.

 

Om betalning inte inkommer till oss kommer prenumerationen att pausas till dess att betalning sker. När betalning sker kommer det datumet vara bestämmande för nästa betalningsperiod.

 

Exempel: Om du tecknar en prenumeration den 5 februari betalar du för nästa månad den 4 mars, om betalningen inkommer först den 8 mars kommer du inte kunna använda Tjänsten mellan den 5 mars och 8 mars. Nästa betalning ska då ske den 7 april.

 

Beroende på vilket betalsätt du valt (om flera finns tillgängliga) kan proceduren för att betala se olika ut. Betalningsinstruktioner framgår i mobilapplikationen.

 

2. VÅRA ÅTAGANDEN

I mobilapplikationen ställer du in vilka sträckor och tider du vill se förseningar på. Om du väljer att ansöka om ersättning för en viss sträcka intygar du att du har rest/skulle ha rest samt ger oss en fullmakt att ansöka om ersättning åt dig. Vi skickar då en ansökan till Operatören med den information som krävs. Vi sköter även eventuell efterföljande kommunikation (vilket kan kräva din medverkan). Om din rätt till ersättning godkänns av Operatören meddelar vi detta, samt vilket belopp du beviljats ersättning med. Själva utbetalningen hanteras av Operatören och är ingenting vi har något att göra med, utan vårt uppdrag avslutas när ansökan om ersättning är beviljad.

 

Om din ansökan inte beviljas av Operatören går vi manuellt igenom Operatörens svar och gör en bedömning om Operatörens beslut är riktigt. Om vi anser att Operatören fattat ett riktigt beslut meddelar vi dig detta och vårt uppdrag avslutas. Om vi anser att Operatörens beslut är felaktigt kommer vi att påpeka detta och överklaga beslutet inom Operatörens organisation. Vi har varken rätt eller skyldighet att väcka talan vid domstol, påkalla skiljeförfarande eller på liknande sätt driva tvisten längre än inom Operatörens organisation utan att detta särskilt avtalas med dig.

 

Vi kämpar för alla våra användares rättigheter. Vi kan därför komma att använda en anmälan som du har gjort i en annan användares reklamation och vice versa.

 

Med de förbehåll som följer av dessa allmänna villkor, garanterar vi att Tjänsten fungerar som den ska. Vi är beroende av underleverantörer och infrastruktur som vi inte kan råda över och det kan förekomma störningar i Tjänsten som gör att den inte fungerar ibland. Om ett sådant avbrott omfattar minst ett halvt dygn, eller är kortare men någon åtgärd som gör att Tjänstens funktioner inte presenteras inom detta halva dygn, har du rätt till antingen en hel dags förlängning av din Prenumeration, eller att få tillbaka pengarna för det dygn som Tjänsten inte fungerat.

 

Vi förbättrar och uppdaterar Tjänsten kontinuerligt. I vissa fall kommer sådant arbete innebära att Tjänsten ligger nere. Vi kommer göra vårt bästa för att lägga sådant planerat underhåll då så få som möjligt använder Tjänsten. Vi kommer också att göra vårt bästa för att upplysa er i förväg om detta. Eftersom detta är nödvändigt för att Tjänsten ska fungera som den ska får du ingen ersättning för planerade avbrott.

 

3. VAD VI INTE GARANTERAR

Vi samlar in trafikinformation från öppna databaser, till exempel Trafikinformation som drivs av Trafikverket. Vi kan inte garantera att all information om förseningar och inställda avgångar kommer till oss från dessa källor och inte heller att informationen är korrekt.

 

Möjligheten att ansöka om ersättning i Tjänsten innebär inte nödvändigtvis att du har rätt till ersättning. Vår algoritm analyserar de data som innebär att man typiskt sett har rätt till ersättning. Det kan dock finnas undantag i Operatörens villkor som vår algoritm inte kan få information ifrån.

 

Vi kan inte garantera att du får den ersättning du har rätt till. Vi kommer att kämpa för dina och alla andra användares rättigheter, men vi kan inte garantera att vi vinner varje gång.

 

För eventuell ekonomisk skada du orsakas av fel i Tjänsten eller på annat sätt till följd av att du använder Tjänsten eller i övrigt i anledning av detta avtal, svarar OneRepay endast i fall då du orsakats skadan till följd av vårt vårdslösa agerande.

 

4. ÅNGERRÄTT

Om du, efter att ha tecknat en prenumeration, ångrar dig har du rätt att inom två veckor säga upp prenumerationen med omedelbar verkan. Vid en sådan uppsägning kommer vi att återbetala hela det belopp du erlagt för tjänsten till dig.

 

5. DINA ÅTAGANDEN

Du åtar dig att inte missbruka Tjänsten, d v s att exempelvis använda Tjänsten på något annat sätt än vad den är avsedd för, ange falska eller felaktiga uppgifter, eller använda Tjänsten på ett sätt som riskerar att skada OneRepay eller andra användare. Vi förbehåller oss rätten att vid missbruk av Tjänsten stänga av din tillgång till Tjänsten. Du har inte rätt till ersättning för sådan avstängning. Du är ansvarig att ersätta OneRepay för skada som ditt missbruk av Tjänsten orsakar OneRepay.

 

6. TVIST

Om du är en juridisk person ska eventuell tvist anhängiggöras i Eskilstuna tingsrätt med tillämpande av svensk lag. För konsumenter gäller vanliga forum- och processregler.

 

Vid tvist i Allmänna Reklamationsnämnden åtar vi oss att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

 

 

 

 

Kontakta OneRepay, ring 020-170 75 00 eller mejla

2018–2020 © Alla rättigheter förbehålles OneRepay Sweden AB.
Allmänna villkor | Integritetspolicy

Kontakta OneRepay, ring 020-170 75 00
eller mejla

2018–2020 © Alla rättigheter förbehålles
OneRepay Sweden AB.

Användarvillkor | Integritetspolicy